FK Fauske Sprint

Vedtekter

Vedtekter

Fauske Sprint's vedtekter

Av Tom Erik

Vedtekter for Fotballklubben Fauske Sprint

Stiftet 25.april 1937

Revidert etter årsmøtet i 2013

 

§ 1 FORMÅL

FK Fauske Sprint er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer

 

Klubbens formål er å drive idrett (fotball) organisert i Norges Idrettsforbund. Virke for fotballsporten, fremme god sportsånd og kameratslig samvær

 

§ 2 ORGANISATORISK TILKNYTNING

Klubben er medlem i NIF gjennom Nordland Idrettskrets

 

Klubben er medlem av Norges Fotballforbund, eller de(t) særforbund som klubbens årsmøte bestemmer.

 

Klubben hører hjemme i Fauske kommune og er medlem i Fauske Idrettsråd

 

Spillerdrakter: Blå spillerdrakt, blå shorts og blå strømper

Klubbmerket: Merke er rundt. Blå emalje bunn. Blått Sprint 1937 og under dette en fotball i gull

 

§ 3 MEDLEMMER

Alle som lover å overholde klubbens og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

 

For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIF’s dets organisasjonsledds og medlemmers samt klubbens lover og bestemmelser

 

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 

Som Æresmedlem opptas personer som etter styrets vurdering har gjort seg fortjent til dette. Det er årsmøtet som tar endelig avgjørelse i hvem som skal opptas som Æresmedlemmer i klubben

 

§ 4 STEMMERETT OG VALGBARHET

For å ha stemmerett på klubbens årsmøter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 mnd og ikke skylde klubben kontingent

 

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i klubben. Det gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben.

 

§ 5 KONTINGENT

Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet og betales forskuddsvis.

 

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt

 

Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste aller av andre gyldige grunner.

 

For aktive og valgte tillitspersoner skal fastsatt kontingent være betalt før disse kan representere klubben eller delta i trening, konkurranser og møter i klubbens regi.

 

§ 6 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende for utførelse av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeide.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap.

 

§ 7 INNHABILITET

For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIF’s innhabilitetsregler.

 

§ 8 STRAFFESAKER

For alle straffesaker gjelder NIF's lov kapittel 11 ( NIF’s straffebestemmelser)

 

§ 9 ÅRSMØTE

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år i mars måned

 

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

 

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarende antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

 

§ 10 LEDELSE AV ÅRSMØTE

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten trenger ikke være medlem av klubben

 

§ 11 STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

 

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det kan velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de som valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 12 ÅRSMØTETS OPPGAVER

Årsmøtet skal:

 • Behandle klubbens årsmelding
 • Behandle klubbens regnskap i revidert stand
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingent
 • Vedta klubbens budsjett
 • Bestemme lagets organisasjon

 

Styret skal minimum bestå av 5 og maksimum 7 faste medlemmer og årsmøtet velger:

 • Leder
 • Nestleder
 • 3-5 styremedlemmer
 • 1 varamedlem
 • Valgkomite 3 personer
 • 1 varamedlem til valgkomiteen

Regnskapet skal føres av en autorisert regnskapsfører, eller revideres av en revisor (som da velges av årsmøtet) Hvis klubbens styre ønsker begge deler skal revisor velges på årsmøtet.

 

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen. Dette gjelder dog ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 – tre eller færre medlemmer. Styret fra forrige styreperiode legger frem forslag på ny valgkomite.

 

§ 13 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER

Ekstraordinære årsmøter avholdes når styret eller overordnet myndighet bestemmer det, eller når minst 1/3-del av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 14 STYRET

Klubben ledes av styret som er klubbens høyeste organ mellom årsmøtene.

 

Styret har til oppgave å ivareta klubbens og medlemmenes interesse. Styret administrerer og representerer klubben i henhold til loven. Styret plikter å sørge for at klubbens eiendeler er forsvarlig oppbevart og forsikret. Styret tilsetter hovedtrener og daglig leder, samt sørger for at klubbens øvrige tillitspersoner er i funksjon. Styret setter opp instruks og kontrakt for eventuelle trenere og andre som mottar lønn eller annen godtgjørelse. Styret skal påse at de forskjellige oppmenn og ledere sørger for at deres del av klubbens materiell oppbevares og forvaltes forsvarlig.

 

Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • Representere klubben utad

Styret skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det, ved behov, men minst en gang pr. kvartal

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

Styrets leder og daglig leder har signaturrett i fellesskap. daglig leder har prokura.

 

§ 15 GRUPPER / AVDELINGER

Klubben kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styre. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper og hvordan disse skal organiseres og ledes.

 

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.

 

§ 16 LOVENDRING

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

Lovendringer må godkjennes av Nordland Idrettskrets og trer ikke i kraft før de er godkjent.

 

§ 17 OPPLØSNING

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

Sammenslutning med andre lag/klubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring jfr. § 16.

 

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av styret i idrettskretsen.

Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.

 

Vedtekter for Fotballklubben Fauske Sprint

Stiftet 25.april 1937

FK Fauske Sprint

Postboks 142

8201, Fauske

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift